Pogotowie ekologiczne

22 812 62 54

0-607 597 964

0-603 958 718

0-601 347 363

24 GODZINY NA DOBĘ / 7 DNI W TYGODNIU

Usługi Pogotowia Ekologicznego obejmują:

  Ekspresową dostawę środków i sprzętu do likwidacji rozlewów wszelkich substancji niebezpiecznych (w tym ropopochodnych) z powierzchni utwardzonych, gruntu i wód. Gwarantujemy całodobową gotowość magazynową. Wszystkie potrzebne środki oraz sprzęt techniczny do ograniczenia, zabezpieczenia i likwidacji awarii dostarczymy natychmiast, w możliwie najkrótszym czasie od zgłoszenia zdarzenia.
  Przeprowadzenie szeregu czynności związanych z usunięciem rozlewisk substancji niebezpiecznych, (w tym ropopochodnych) powstałych w wyniku katastrof drogowych, awarii przemysłowych, zdarzeń losowych z powierzchni utwardzonych, gruntu i wód.


Standardowy zakres naszych usług zawiera:

  zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
  pobór próbek,
  analiza zebranych danych,
  oszacowanie skażenia,
  likwidacja zanieczyszczenia,
  rekultywacja gruntu,
  nawiezienie czystej ziemi,
  wykonanie raportów dla WIOŚ i RDOŚ.


Sposób postępowania zależy od wielkości i rodzaju awarii oraz miejsca zdarzenia.

  Usuwanie nieznanych, niebezpiecznych, trudnych do identyfikacji substancji porzuconych przez nieznanych sprawców w lasach, przy drogach, na terenie niezamieszkałych posesji. Standardowo, na początku takiej akcji następuje wizja lokalna, następnie identyfikacja substancji, odbiór i unieszkodliwienie odpadu.
  Odbiór, transport i unieszkodliwienie wszystkich odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych.
  Rekultywację gleby skażonej substancjami niebezpiecznymi.
  Pobór próbek z gruntu i wody oraz wykonywanie analiz na zawartość różnych substancji (w tym toksycznych i niebezpiecznych) w materiałach stałych i ciekłych.
  Wykonywanie ekspertyz środowiskowych dla środowisk gruntowo - wodnych.
  Doradztwo i konsultacje w sytuacjach awarii chemicznych i ekologicznych.


Jesteśmy dostępni dla Państwa 24 godziny na dobę. Dojeżdżamy w niedzielę i święta, zawsze wyposażeni w najskuteczniejsze środki, przyjazne środowisku.

Firma Sintac - Polska Sp. z o.o. już od ponad 19 lat świadczy usługi Pogotowia Ekologicznego. Współpraca z nami daje gwarancję, że powierzone prace wykonamy profesjonalnie, rzetelnie, skutecznie, zgodnie z zasadami ekonomii i co jest bardzo ważne, zgodnie z wymogami aktualnych przepisów z zakresu ochrony środowiska.

Na wykonywanie powyższego zakresu usług posiadamy wszystkie wymagane prawem decyzje i uprawnienia.

Prace realizujemy zgodnie z zaleceniem pokontrolnym wioś, łącznie z pełną dokumentacją (raportem) z wykonanych prac.

Nasi stali partnerzy:

Państwowa Straż Pożarna, Zakładowe Straże Pożarne, Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, placówki naukowe i akredytowane laboratoria badawcze.


TEST2019